> Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden »

Artikel 1. Definities

 • 1.1
  Sunny Usenet: Lakahraun EHF zal betaalovereenkomsten van klanten beheren, voor diensten die door EIS Management, Inc. worden geleverd.
 • 1.2
  Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Sunny Usenet.
 • 1.3
  Dienst: het tegen betaling voor een bepaalde periode aan Klant verschaffen van toegang tot het wereldwijde Usenet netwerk en het kunnen opvragen en plaatsen van berichten ("postings") op dit netwerk.
 • 1.4
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sunny Usenet en Klant, inclusief deze Algemene Voorwaarden indien van toepassing, krachtens welke Sunny Usenet de Dienst zal leveren aan Klant.
 • 1.5
  Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 • 1.6
  Website: www.sunnyusenet.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • 2.1
  Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Sunny Usenet zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 2.2
  Indien Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is Klant echter pas gebonden aan deze Algemene Voorwaarden als hij tijdig voor of bij het sluiten van de overeenkomst op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gewezen en de geldigheid heeft aanvaard.
 • 2.3
  Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor Sunny Usenet alleen bindend indien en voor zover deze door Sunny Usenet uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Prijzen en aanbiedingen

 • 3.1
  Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 3.2
  Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 • 3.3
  Aanbiedingen van Sunny Usenet zijn geldig voor de op de Website aangegeven termijn.

Artikel 4. Overeenkomst / Levering van de Dienst

 • 4.1
  De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Sunny Usenet en het voldoen aan de daarbij door Sunny Usenet gestelde voorwaarden.
 • 4.2
  Sunny Usenet bevestigt altijd onverwijld per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sunny Usenet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 • 4.3
  De inhoud van de door Sunny Usenet aan Klant gestuurde bevestigingsmail is bindend voor wat betreft de eigenschappen van de Dienst (zoals duur, snelheid, mogelijkheden) en de prijs daarvan.
 • 4.4
  Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Klant het recht de Overeenkomst met Sunny Usenet binnen 7 werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden en een terugbetaling aan te vragen. Dit recht komt echter te vervallen wanneer Klant in die periode reeds gebruik heeft gemaakt van de Dienst.
 • 4.5
  De Dienst wordt gebruikt middels een account voor Klant dat wordt geactiveerd na de ontvangst van de door hem aan Sunny Usenet gedane betaling. De snelheid van het toesturen van de accountgegevens is afhankelijk van de door Klant gekozen betaalmethode.
 • 4.6
  Sunny Usenet is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 5. Gedragsregels

 • 5.1
  Klant onthoudt zich van het via de Dienst aanbieden en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Amerikaans recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat
  a) smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is,
  b) kinderpornografisch is,
  c) inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,
  d) een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,
  e) hyperlinks, torrents, NZB-bestanden of vergelijkbare informatie bevat waarvan Klant weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
  f) ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of
  g) kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 • 5.2
  Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Sunny Usenet. Het is Klant verboden processen of programma's (zoals downloadversnellers of automatische postingprogramma's) te gebruiken waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Sunny Usenet, overige Klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 • 5.3
  Indien Sunny Usenet het vermoeden krijgt dat Klant zich schuldig maakt aan schending van het bovenstaande, of op enigerlei wijze in strijd handelt met toepasselijke wetgeving, is Sunny Usenet gerechtigd elke maatregel te nemen die zij passend acht om daaraan een einde te maken. Tevens is Sunny Usenet gerechtigd om bij onmiskenbaar juiste klachten van derden persoonsgegevens van Klant aan deze derden beschikbaar te stellen. Sunny Usenet zal Klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 • 5.4
  Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 • 5.5
  Het is Klant toegestaan de door Sunny Usenet verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden binnen de directe familie- of vriendenkring over te dragen. Iedere handeling die onder de aan Klant verschafte gebruikersnaam plaatsvindt, wordt echter geacht onder verantwoordelijkheid en toezicht van Klant te geschieden. De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor iedere onder zijn account verrichte handeling.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 • 6.1
  Klant dient de eerste betaling aan Sunny Usenet volgens de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen. Andere betaalmogelijkheden zijn niet mogelijk.
 • 6.2
  Sunny Usenet stelt pas een account beschikbaar nadat de volledige betaling is ontvangen. Indien de betaling wordt geweigerd of niet heeft plaatsgevonden stuurt Sunny Usenet Klant een declaratie (herinnering) met een betalingstermijn van 7 dagen. Indien daarna geen betaling is ontvangen, zal het account worden opgeheven en de Overeenkomst worden ontbonden. Klant dient dan een nieuwe aanvraag te doen.
 • 6.3
  De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 7. Onderhoud en buitengebruikstelling van de Dienst

 • 7.1
  Sunny Usenet zal zich naar behoren inspannen de Dienst te leveren gedurende de overeengekomen periode, maar geeft uitdrukkelijk geen garanties over de beschikbaarheid van de Dienst. Beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst zijn in sterke mate afhankelijk van zaken die buiten de invloedssfeer van Sunny Usenet zijn (netwerk van Klant of diens provider, tijdstip van gebruik en dergelijke). De aangegeven retentieperiode is indicatief en kan op elk moment wijzigen als externe omstandigheden daar aanleiding toe geven.
 • 7.2
  Sunny Usenet heeft het recht om de Dienst of een gedeelte daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Sunny Usenet zal zich inspannen om een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en om Klant daarvan op de hoogte te stellen via de Website. Sunny Usenet is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 • 7.3
  Sunny Usenet heeft het recht Klant de toegang tot de Dienst (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk te ontzeggen en de Dienst buiten gebruik te stellen indien Klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt. Sunny Usenet kan echter geen beroep doen op dit recht als de niet-nakoming dit niet rechtvaardigt.
 • 7.4
  Sunny Usenet kan dit recht pas uitoefenen nadat Klant in gebreke is gesteld of nadat Sunny Usenet Klant heeft gewaarschuwd krachtens een bepaling uit deze Overeenkomst die haar het recht van buitengebruikstelling geeft. Gehele of gedeeltelijke buitengebruikstelling zonder dergelijke mededeling is alleen mogelijk in zeer dringende gevallen. Sunny Usenet zal Klant dan zo snel mogelijk achteraf informeren over de buitengebruikstelling en de reden daarvoor.
 • 7.5
  Tot hernieuwde ingebruikneming wordt weer overgegaan indien Klant binnen een door Sunny Usenet te melden redelijke termijn zijn verplichtingen (weer) nakomt. Bij sommige vormen van buitengebruikstelling kan voor hernieuwde ingebruikneming een bedrag aan heraansluitingskosten verschuldigd zijn.

Artikel 8. Aansprakelijkheid Sunny Usenet

 • 8.1
  De totale aansprakelijkheid van Sunny Usenet jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de bedongen prijs van de op dat moment lopende periode (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 100 Euro.
 • 8.2
  Aansprakelijkheid van Sunny Usenet jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • 8.3
  Buiten het in artikel 8.1 genoemde geval rust op Sunny Usenet jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Sunny Usenet.
 • 8.4
  De aansprakelijkheid van Sunny Usenet jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Sunny Usenet onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Sunny Usenet ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sunny Usenet in staat is adequaat te reageren.
 • 8.5
  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sunny Usenet meldt.
 • 8.6
  Klant vrijwaart Sunny Usenet voor alle aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Dienst door klant. Daaronder vallen mede maar niet uitsluitend aanspraken van auteursrechthebbenden betreffende schendingen van hun rechten door Klant.
 • 8.7
  In geval van overmacht is Sunny Usenet niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 9. Duur en opzegging

 • 9.1
  De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de in de door Sunny Usenet aan Klant gestuurde bevestigingsmail genoemde termijn. Indien niet anders is overeengekomen zal de Overeenkomst niet stilzwijgend worden verlengd, maar automatisch beëindigd worden bij het aflopen van de in de bevestigingsmail genoemde periode.
 • 9.2
  Sunny Usenet zal Klant geruime tijd voor het aflopen van de overeengekomen periode Klant per e-mail een nieuw aanbod doen voor het verlengen van de Overeenkomst. Indien het aanbod wordt geweigerd, of daar niet voor het aflopen van de periode op wordt gereageerd, zal het account van Klant worden opgeheven na het aflopen van de overeengekomen periode.
 • 9.3
  Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Sunny Usenet gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Klant op te heffen. Sunny Usenet is niet verplicht in dat geval Klant een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 • 9.4
  Door Sunny Usenet opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Sunny Usenet is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gebreke heeft gesteld behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.
 • 9.5
  Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 9.6
  Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Sunny Usenet het recht de uitvoering van alle met de betrokken Klant gesloten overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Sunny Usenet op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 10. Klachten

 • 10.1
  Indien de Dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen bekwame tijd na ontdekking hiervan Sunny Usenet in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Sunny Usenet.
 • 10.2
  Sunny Usenet zal binnen 30 dagen reageren op de klacht door Klant.
 • 10.3
  Indien Sunny Usenet de klacht gegrond acht, zal Sunny Usenet trachten de klacht van Klant te verhelpen.
 • 10.4
  Een klacht schort verplichtingen van Klant niet op.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 11.1
  Op de overeenkomst is IJslands recht van toepassing.
 • 11.2
  Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde IJslands rechter.
 • 11.3
  Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • 11.4
  Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 • 11.5
  Bij elektronische communicatie met Sunny Usenet geldt de door Sunny Usenet ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail ([email protected]) contact met ons op.

Adresgegevens

Sunny Usenet
Lakahraun EHF
Sudurlandsbraut 18
Reykjavik 108 Iceland

EIS Management, Inc.
807 W. Morse Blvd.
Suite 101
Winter Park, FL 32789