> Privacyverklaring

Privacybeleid Sunny Usenet

Ingangsdatum: 1 februari 2020

Hartelijk dank voor uw gebruik van Sunny Usenet! In dit document beschrijven wij hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken wanneer u gebruikmaakt van onze websites en diensten (de 'Diensten').

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. Zoals aangegeven in de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) en bijbehorende regels, verzamelen noch bewaren wij bewust persoonsgegevens van individuen jonger dan 13 jaar.

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen, waarna wij de meest actuele versie op onze website publiceren. Als een herziening uw rechten in gewichtige mate inperkt, informeren wij u hier rechtstreeks over.

Wat & waarom

Wij verzamelen en gebruiken de volgende gegevens om onze Diensten te leveren, beschermen en verbeteren:

Accountgegevens: Wij verzamelen gegevens wanneer u een account aanvraagt, uw profiel bijwerkt, klantenservice aanvraagt of op andere wijze met ons communiceert. De soorten gegevens die wij verzamelen, omvatten onder andere uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam, postcode en land en betaalwijze, alsmede alle overige gegevens die u besluit met ons te delen.

Locatiegegevens: Wij verzamelen de locatie (bij benadering) van uw computer of het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met onze website of Diensten op basis van het IP-adres van uw computer of apparaat.

Logboekgegevens: Wij verzamelen serverlogboeken in verband met uw gebruik van onze website en Diensten, waaronder het IP-adres en de datum en het tijdstip van de verbinding.

Gebruiksgegevens: Wij verzamelen gegevens over het gebruik door klanten van de Diensten en de hoeveelheid overgedragen gegevens. Wij houden niet bij waar u berichten plaatst, wat u downloadt of wat u in door u geplaatste nieuwsartikelen vermeldt.

Cookies: Wij gebruiken technologieën zoals cookies en pixeltags om onze Diensten te leveren, verbeteren, beschermen en promoten. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om uw gebruikersnaam te onthouden voor uw volgende bezoek, te begrijpen hoe u onze websites en Diensten gebruikt en om deze op basis van die gegevens te verbeteren. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd.

Waarom: Wij combineren de gegevens die wij over u verzamelen en gebruiken deze voor de volgende redenen:

 • Het verwerken van uw transacties;
 • Het leveren en verbeteren van onze websites en Diensten;
 • Met communiceren met u over ondersteuningskwesties;
 • Het u toesturen van informatie over onze producten, diensten, speciale evenementen en aanbiedingen.
 • Het opsporen en voorkomen van frauduleuze transacties en andere illegale activiteiten;
 • Het delen van gegevens met onze zakelijke partners en moeder- of dochtermaatschappijen; en
 • Elk ander doeleinde waarover u op het moment van verzameling van de gegevens bent ingelicht.

Redenen voor verwerking van uw gegevens: Wij verzamelen en gebruiken de hierboven beschreven persoonsgegevens om u de websites en Diensten op een betrouwbare en veilige wijze te leveren. Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens enkel om te voorzien in gerechtvaardigde zakelijke behoeften.

Delen van gegevens

Wij kunnen gegevens over u als volgt delen:

 • Met dienstverleners in verband met de diensten die zij voor ons of u verrichten;
 • In antwoord op een verzoek om inlichtingen indien wij van mening zijn dat dit is vereist op grond van toepasselijke wetgeving, juridische procedure of regelgeving, of om te voldoen aan vereisten uit hoofde van nationale veiligheid of rechtshandhaving;
 • In verband met een verkoop, fusie, financiering of overname van (een deel van) onze bedrijfsactiviteiten aan, met of door een andere onderneming; en
 • Met uw toestemming of op uw verzoek.

Internationaal

De gegevens die wij over u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en ingezien vanuit de Verenigde Staten, waar mogelijk niet eenzelfde niveau van gegevensbescherming wordt geboden als in uw eigen rechtsgebied. Wij zullen maatregelen nemen om een adequaat niveau van bescherming van deze gegevens te handhaven in de rechtsgebieden waar wij de gegevens verwerken. Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (‘EER’), worden deze gegevens doorgegeven naar de Verenigde Staten overeenkomstig onze Privacy Shield-certificering. Zie de ‘Opmerking aan EER-ingezetenen’ hieronder voor meer informatie.

Uw keuzes

Accountgegevens

U kunt uw eigen gegevens op elk gewenst moment bijwerken, corrigeren of verwijderen door u aan te melden bij uw online account en uw gegevens te wijzigen of door een e-mail te sturen naar support@sunnyusenet.com of privacy@sunnyusenet.com.

Cookies

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt in de meeste gevallen er desgewenst voor kiezen uw browser in te stellen om browsercookies te verwijderen of te weigeren. Let wel dat als u ervoor kiest cookies te verwijderen of te weigeren, dit de beschikbaarheid en functionaliteit van onze websites kan beïnvloeden.

Reclame-uitingen

U kunt ervoor kiezen geen promotionele e-mails van ons te ontvangen door de instructies in deze e-mails op te volgen. Als u zich afmeldt, kunnen wij u nog wel niet-promotionele e-mails sturen, waaronder berichten over de facturering met betrekking tot uw account of klantenservice. U kunt zich ook afmelden voor promotionele e-mails en andere reclame-uitingen van ons door op enig moment een e-mail te sturen naar privacy@sunnyusenet.com met een schriftelijk verzoek daartoe.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren de gegevens die wij over u verzamelen zo lang als dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens oorspronkelijk hebben verzameld. Wij kunnen bepaalde gegevens bewaren voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden of indien dit wettelijk is vereist.

Opmerking aan EER-ingezetenen:

Als u woonachtig bent in de EER hebt u bepaalde rechten en geniet u wettelijk bescherming ten aanzien van onze verwerking van uw persoonsgegevens. Zie onderstaande alinea's voor meer informatie.

Rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens van u uitsluitend in overeenstemming met de volgende rechtsgronden:

 • Indien noodzakelijk om onze verantwoordelijkheden uit hoofde van ons contract met u gestand te doen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verwerken van uw bestelling en leveren van de door u aangeschafte producten of diensten.
 • Wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om communicatie met u over wijzigingen in onze Diensten of juridische documenten, het voorkomen van fraude of het leveren, beschermen en verbeteren van onze producten en diensten.
 • Als wij u toestemming vragen voor een specifieke verwerkingsactiviteit (zoals het toesturen van marketingberichten via e-mail) en u hiervoor op de aangegeven wijze toestemming geeft.
 • In sommige gevallen zal verwerking noodzakelijk zijn voor de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals het reageren op rechtsprocesverzoeken.

Autoriteit persoonsgegevens

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens aanhouden binnen de werkingssfeer van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kunt u ons rechtstreeks benaderen met vragen of klachten op privacy@sunnyusenet.com. Zie verder voor de lijst met autoriteiten persoonsgegevens: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Verzoeken van betrokkenen

U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u aanhouden en het recht te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd. In bepaalde gevallen hebt u eveneens het recht ons te verzoeken om gegevens die wij verwerken te laten wissen, of om bepaalde verwerkingsactiviteiten door ons te beperken of hier bezwaar tegen aan te tekenen. U hebt ook het recht ons te verzoeken u te voorzien van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in overdraagbare vorm ten behoeve van overdracht naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Neem contact met ons op als u een van deze rechten wenst uit te oefenen.

EU-VS- en Zwitserland-VS- privacyschild

EIS Management, Inc. ("Sunny Usenet") leeft de principes van het EU-VS- en Zwitserland-VS- privacyschild opgezet door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken (de 'Principes') na, voor zover deze betrekking hebben op onze verwerking van persoonsgegevens ontvangen vanuit de Europese Economische Ruimte, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (de 'Gedekte Gegevens'). Ga voor meer informatie over de Principes en onze certificering naar de Privacy Shield-website van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken. U kunt met eventuele vragen of klachten over de naleving van de hierboven beschreven Principes contact met ons opnemen. Als wij uw klacht niet weten op te lossen, kunt u uw klacht kosteloos indienen bij JAMS op https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim, onze speciale, onafhankelijke geschillenbeslechter inzake het privacyschild. Onder bepaalde specifieke voorwaarden uiteengezet in de Principes kunt u eveneens een beroep doen op bindende arbitrage om uw klacht op te lossen. Wij zijn onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission. Als wij Gedekte Gegevens delen met een externe dienstverlener die de gegevens uitsluitend namens ons verwerkt, zijn wij aansprakelijk voor een eventuele verwerking door die derde van Gedekte Gegevens in strijd met de Principes, tenzij wij kunnen aantonen dat deze derde niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding heeft gegevens tot de schade.

Beveiliging

Wij beschikken over een speciaal team dat zich inzet om uw gegevens te beveiligen en op kwetsbaarheden te testen. Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te betrachten, dient u uw wachtwoord geheim te houden en niet aan anderen kenbaar te maken. Laat het ons direct weten als u denkt dat uw wachtwoord is misbruikt.

Contact met ons opnemen

U kunt contact met ons opnemen via privacy@sunnyusenet.com